9/03/2010

Geometry

Photobucket
make: Ivanna Kimach, Yana Savtira
hair: Katya Bohan
accessory: Enteni Karyuk 
model: Samanta Dodu
Photo: Juliko Khristinyk